Provera sposobnosti i sklonosti je iz dva dela, raspoređena u dva dana.

Prvi deo

Na prijemni ispit za master akademske studije KMM kandidat donosi portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje njegovu sklonost ka kompjuterskoj umetnosti.
Slušanje i gledanje (bar) tri autorska rada (kompjuterske kompozicije ili multimedijalnog dela) koje kandidat podnosi uz prijavu (minimalno trajanje 15 minuta).
Razgovor i usmena odbrana radova.

Drugi deo

Ispit iz Muzičkih oblika i Harmonije
– harmonizacija zadatog soprana (sa primenom vanakordskih tonova, alteracija i svih vrsta modulacija)

– formalna i harmonska analiza kraće (ili dela veće) kompozicije.

Ispit iz Klavira
– jedna lestvica koja se izvlači na ispitu (dijatonske lestvice u razmaku oktave u paralelnom kretanju u obimu od četiri oktave; durski i molski trozvuci i dominantni i umanjeni četvorozvuci sa obrtajima u velikom razlaganju paralelno);

– jedna etida (K. Černi /Carl Czerny/: op. 299, II sveska; Kramer-Bylov /Crammer-Bűllow/: I sveska), ili virtuozna kompozicija sličnih zahteva);

– jedna kompozicija po izboru (Kupren /François Couperin/: 12 malih komada; Hendl: 12 malih komada; Mocart: Rondo D-dur, Varijacije, Fantazija d-mol; Čajkovski /Pëtr Ilič Čakovski /: Album za mlade op. 39 i op. 65; Grig /Edvard Grieg/: Lirski komadi; Šuman /Robert Schumann/: Album za mlade op. 68; Prokofjev /Serge Sergeevič Prokofev/: Dečija muzika op. 65; Bartok /Béla Bartók/: Mikrokosmos;

Navedeni program je minimum zahteva.
 Nije obavezno da se program izvodi napamet.

Ispit iz Solfeđa
– Pevanje melodijskog primera “prima vista”. Melodijski primer je diptih sačinjen od dve kompozicije različite fakture, sadržaja i karaktera.