Dr Melina Nikolić

nikolic.melina@gmail.com

Uža naučna odnosno umetnička oblast: Filološke nauke

Akademska karijera: Diplomirala 1988. Engleski i francuski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je i magistrirala 2001.godine. Doktorsku disertaciju je odbranila 2013. Uža naučna oblast: Anglistika; engleski jezik struke.

Od 1995. radi na Univerzitetu BK, a na Akademiji umetnosti od 1998. Izabrana je u zvanje docenta na Fakultetu za strane jezike Univerziteta Alfa BK u Beogradu.

Redovno učestvuje na naučnim i stručnim skupovima, kongresima i konferencijama. Aktivni je član Društva za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcije univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke, Društva za primenjenu lingvistiku Srbije i Udruženja profesora francuskog jezika.

Reprezentativne reference:

Od 2016. Urednica (sa Andrijanom Đordan) Reči: časopisa za jezik, književnost i kulturu. M52 Beograd: Alfa BK univerzitet. Fakultet za strane jezike. ISSN 1821-0686

Engleski jezik za umetničke akademije, Akademija umetnosti, Beograd (2006,2009)

Nikolić, M. (2011) „A Pragmatic framework for the ESP vocabulary acquisition“, Zbornik radova sa Trećeg kongresa Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse, 363-374. Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku Srbije

Nikolić, M. (2011) „Language for Specific Purposes and Critical Discourse Analysis“, Jezik struke: izazovi i perspektive, zbornik radova. Beograd: Društvo za strane jezike i književnosti Srbije.

Nikolić, M. (2012) „Power in discourse: Modal Verbs in Power Relations“, Filološka istraživanja danas. Tom 1, 165-183. Beograd: Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Nikolić, M. (2014). „Diskurzivne strategije za izbegavanje odgovora u konfrontacionom intervjuu“, Kultura br. 145, 169-187.

Nikolić, M. (2015), “Metalinguistic means for expressing power in discourse”. У: Mišić Ilić, Biljana (ur.), Lopičić, Vesna (ur.). Jezik, književnost, diskurs, Jezička istraživanja.Zbornik radova. Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, str. 327-338.

Nikolić, Melina. (2016) (C)overt Meanings of Intertextuality in News Interviews. У: Lopičić, Vesna (ur.), Mišić Ilić, Biljana (ur.). Jezik, književnost, značenje:Jezička istraživanja, zbornik radova, (Biblioteka Naučni skupovi). Niš: Filozofski fakultet, 2016, str. 497-507.

Nikolić, M. (2016) The functions of silence in confrontational television interviews in English and Serbian, U: SIC: a journal of literature, culture and literary translation, No.13 December 2016.