Studijski program: Glumačka igra na sceni i pred kamerom, master akademske studije
Dužina trajanja programa: 1 godina / 2 semestra
Broj ESPB (ECTS): 60
Stručni naziv: Master dramski i audiovizuelni umetnik

 Uslovi upisa:

Završene osnovne studije glume sa prosečnom ocenom iznad 8,5 i ocenom najmanje 9 iz glavnog umetničkog predmeta i sa izuzetnom sklonošću prema umetničkom radu.

Kandidat na konkurs podnosi:

  • Motivaciono pismo (argumentacija za odabir MA-MGK, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira)
  • Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti
  • Diplomu o prethodno završenim studijama OAS Gluma
  • Izvod iz Matične knjige rođenih
  • Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama
  • Opšte lekarsko uverenje
  • Fotografiju formata dopisne karte

 

Prijemni ispit– Glumački izraz na sceni i pred kamerom

  • Izvođenje programa po izboru (do 15 minuta) – monolog, poezija, odlomak iz monodrame…
  • Razgovor o razlozima, željama i motivacijama kandidata da studira ovaj studijski program.

Cilj studijskog programa

Osposobljavanje kandidata za produbljeno razumevanje i izvođenje glumačkog umetničkog procesa pred filmskom i TV kamerama. Proces razvoja lične poetike i originalnog umetničkog stila podrazumeva dugorični proces usavršavanja, neophodan za ostvarenje vrhunskog umetničkog postignuća glumačke igre pred kamerom.

Polje semiologije glume otvara nove prostore za estetička istraživanja kroz stvaralačke procese glumačke igre pred kamerom. Pitanja elemenata umetnosti glume pred kamerom, predstavljaju predmet sistematskog pedagoškog diskursa – traganja za tajnama i metodama, autorskog viđenja i oblikovanja iste.

Svrha studijskog programa

Proširivanje znanja u sistematskom i kritičkom saznavanju istraživačkih metoda i tehnika, a u cilju razvijanja kreativnosti u filmskom i tv mediju u procesu umetničkog rada.

Dostizanje umetničke glumačke zrelosti, kompetentne za sve vidove glumačke interpretacije. Razvijanje sposobnosti uspešnog delovanja u umetničkom i kulturnom životu na nacionalnom i internacionalnom planu.

Kurikulum

Studijski program se sprovodi kroz niz pedagoških segmenata koji podrazumevaju predavanja, kreativne radionice, seminare, vežbe i umetničko-nastavnu produkciju koja je temelj ovog master programa. Kreativni koncept je individualan i autonoman, ali se sprovodi kroz timski rad.

Obavezni predmeti:

Glumački izraz na sceni i pred kamerom

Gluma pred kamerom – rad sa rediteljem

Imidž i odnosi s javnošću

Psihologija medija

Dikcija

Neverbalne glumačke tehnike i telesna ekspresija

Metodologija istraživačkog rada

 

Izborni predmeti:

Savremena igra

Multimedijalni pristup u glumačkoj interpretaciji

Filmska i pozorišna produkcija

Medijska maska i šminka

Glumački izraz u žanru tragedije

Glumački izraz u žanru komedije

Glumačka igra – predmet master rada

Glumačka igra – master rad

Završni rad je sinteza svih znanja i veština stečenih tokom prethodnih niova obrazovanja iz oblasti glume i samostalne umetničke prakse. Završni master rad sastoji se od umetničkog istraživačkog postupka koji rezultuje umetničkim delom – snimanjem krakte igrane FTV forme, do 30 minuta.

Master iz oblasti GLUMA PRED KAMEROM osposobljava studenta da uobliči, artikuliše, realizuje i prezentuje orginalni FTV umetnički projekat, kao i da samostalno nastavi proces ličnog umetničkog razvoja i podsticanja razvoja drugih umetnika iz iste ili srodnih oblasti. Time se stvara poseban profil stručnjaka koji na širem planu utiče na razvoj umetnosti i kulture u društvenom kontekstu.

Kompentencije koje se stiču:

Po završetku master studija GLUMA PRED KAMEROM student treba da bude poputno osposobljen za glumu na filmu ili tv. Student treba da je osposobljen za: kritičku verifikaciju i evaluaciju umetničkih dela iz oblasti filma i tv, za kompententu interpretaciju sopstvenog umetničkog dela u svetlu savremenih estetičkih tokova u oblasti filma i tv, za vrhunski stepen profesionalne prakse.

Završni umetnički rad, ostvareni projekat mora da poseduje umetničku snagu, originalnost, a koji je predstavljen javno. Posle uspešno predstavljenog i pred komisijom odbranjenog i javno prikazanog rada, studen stiče zvanje: Master dramski i audiovizuelni umetnik.

Raspored predmeta MGK

Knjige predmeta MA MGK

Knjige nastavnika

Dodatak diplomi MAS MGK