UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu studija mogu se upisati lica koja imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo upisa imaju i kandidati sa završena dva ili tri razreda srednje škole, ukoliko polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti /prijemni ispit/ i diferencijalni ispit za srednju školu: srpski jezik i književnost, istoriju i engleski jezik (po programu treće i četvrte godine gimnazije opšteg smera).

Upis primljenih kandidata vrši se na osnovu originalnih dokumenata, položenog prijemnog ispita, uplate školarine i potpisivanja ugovora sa Fakultetom. Upis se vrši tri dana po objavljivanju Rang liste primljenih kandidata. Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj Rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

Kotizacija za prijemni ispit iznosi 15.000 din. i plaća se u Sekretarijatu prilikom podnošenja dokumenata.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani imaju pravo upisa u prvu godinu studija kao i građani Srbije, s tim da vladaju srpskim jezikom, da su socijalno osigurani i imaju prijavu boravka u Republici Srbiji. Lica koja su u inostranstvu stekla srednjoškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, moraju pre prijavljivanja na konkurs da nostrifikuju dokumenta. Dokumenta se predaju u Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde se plaća odgovarajući iznos takse za nostrifikaciju /oko 50 eura/ i dobija Potvrda da je započet proces nostrifikacije.

U postupku nostrifikacije kod Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, potrebno je podneti originalna svedočanstva za sve pojedine razrede završene u inostranstvu i fotokopije istih. Takođe, potrebno je da svedočanstvo o poslednjem završenom razredu, odnosno svedočanstva/diploma o završenoj srednjoj školi budu overene pečatom “Apostille” od strane nadleženog organa u zemlji u kojoj je izdat dokument. Dva primerka prevoda ovlašćenog sudskog tumača registrovanog kod nekog od viših sudova u Republici Srbiji. Oba primerka moraju biti overena originalnim pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koji je u obavezi, po zakonu, da izda stranki dva primerka.

Napomena: U postupak nostrifikacije dokumenata možete ući i dan pre prijemnog ispita.

 

DOKUMENTACIJA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI REPUBLIKE SRPSKE

Za polaganje prijemnog ispita, za državljane Srbije ili Republike Srpske, potrebno je priložiti sledeća dokumenta, najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28, I sprat, od 9 do 16 časova:

1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);

2. Svedočanstva svih razreda srednje škole /ukoliko ste završili sva četiri razreda/ ili svedočanstva prva dva ili tri razreda srednje škole /ukoliko Akademiju upisujete pre završenog četvrtog razreda srednje škole;

3. Diplomu o položenom završnom ispitu;

4. Izvod iz Matične knjige rođenih;

5. Biografiju;

6. Opšte lekarsko uverenje;

7. Fotografiju 10×15 cm;

8. Uplata kotizacije za polaganje prijemnog ispita

 

DOKUMENTACIJA ZA INOSTRANE DRŽAVLJANE

Za polaganje prijemnog ispita, potrebno je da izvršite nostrifikaciju dokumenata /diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole/u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije / ul. Nemanjina 11/.

Prevod nije potreban za građane Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Potrebna dokumenta za polaganje Prijemnog ispita za inostrane državljane, koje bi trebalo predati najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28/I sprat, od 09-16h:

1. Prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);

2. Potvrda Ministarstva prosvete da ste u procesu nostrifikacije

3. Izvod iz Matične knjige rođenih;

4. Biografija;

5. Opšte lekarsko uverenje;

6. Fotografija 10×15 cm;

7. Uplata kotizacije za polaganje prijemnog ispita

Detalje u vezi sa prijemnim ispitom možete pogledati i na www.akademijaumetnosti.edu.rs/prijemni-ispiti

 

UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Neophodna dokumenta:

1. Motivaciono pismo (argumentacija za odabir master studijskog programa, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira);

2. Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti

3. Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti /dobija se na fakultetu/

4. Diplomu o prethodno završenim četvorogodišnjim studijama

5. Izvod iz Matične knjige rođenih

6. Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)

7. Opšte lekarsko uverenje

8. Fotografiju formata 10×15

Kotizacija za polaganje prijemnog ispta u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se na blagajni fakulteta/.

Lica su koja su stekla diplomu o završenim osnovnim studijama u inostranstvu, potrebno je da izvrše proces ekvivalencije na univerzitetu u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj u okviru iste ili srodne naučne/umetničke oblasti.