UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

U prvu godinu studija mogu se upisati lica koja imaju završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju.

Pravo upisa imaju i kandidati sa završena dva ili tri razreda srednje škole, ukoliko polože ispit za proveru sklonosti i sposobnosti /prijemni ispit/ i diferencijalni ispit za srednju školu: srpski jezik i književnost, istoriju i engleski jezik (po programu treće i četvrte godine gimnazije opšteg smera).

Upis primljenih kandidata vrši se na osnovu originalnih dokumenata, položenog prijemnog ispita, uplate školarine i potpisivanja ugovora sa Fakultetom. Upis se vrši tri dana po dobijanju obaveštenja o položenom projemnom ispitu. Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u predviđenom roku, Fakultet će upisati umesto njega drugog kandidata prema redosledu na jedinstvenoj Rang listi, u roku utvrđenim konkursom.

Kotizacija za prijemni ispit iznosi 15.000 din. i plaća se u Sekretarijatu prilikom podnošenja dokumenata.

Konkurs za upis studenata na osnovne akademske studije možete pogledati i preuzeti OVDE

Odluka o vrednovanju državne mature, počev od 2024/2025. godine.

 

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

NOSTRIFIKACIJA – POКRETANJE POSTUPКA ZA PRIZNAVANJE STRANIH SREDNJOŠКOLSКIH ISPRAVA

Priznavanje strane školske isprave je postupak kojim se kvalifikacija stečena u inostranstvu izjednačava sa odgovarajućom, važećom javnom ispravom Republike Srbije.

Priznavanjem strane osnovnoškolske i srednjoškolske isprave pojedinac stiče pravo za nastavak školovanja.

ENIC/NARIC centar je organizaciona jedinica Agencije za kvalifikacije koja sprovodi postupak priznavanja strane školske isprave. Postupak priznavanja strane školske isprave se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Sl glasnik RS“, br.27/18), ako međunarodnim ugovorom nije predviđeno drugačije.

Zahtev za pokretanjem postupka nostrifikacije stranih školskih isprava može biti elektronski ili donošenjem dokumentacije u Agenciju za kvalifikacije.

Sve o priznavanju stranih školskih isprava pogledajte putem sl. linka:

https://azk.gov.rs/stranica.php?id=95

  • Preuzimanje Zahteva za priznavanje strane školske isprave sa internet stranice Agencije za kvalifikacije.

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/Enicnaric/Zahtev-S.pdf

  • Popunjavanje Zahteva (neophodno je isti popuniti čitko, štampanim slovima i potpisati; VAŽNO: navesti tačnu adresu prebivališta u Republici Srbiji).
  • Podnošenje Zahteva i neophodne dokumentacije (Zahtev i potrebnu dokumentaciju možete dostaviti: preporučenom poštom ili lično pisarnici Agencije za kvalifikacije (Beograd, Majke Jevrosime 51, IV sprat, kancelarija 41), svakog radnog dana od 10,00 do 14.00.časova.

POTREBNA DOКUMENTACIJA ZA PRIZNAVANJE STRANIH SREDNJOŠКOLSКIH ISPRAVA

Uz Zahtev je potrebno dostaviti sledeća dokumenta:

  1. Originalno svedočanstvo o poslednjem završenom razredu srednje škole i diploma o završenoj srednjoj školi /ili overena kopija od strane Javnog beležnika u republici Srbiji/, ako je potrebno, dokumenta moraju biti overena pečatom “Apostille” od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je izdat dokument, a koja nije potpisnica Haške konvencije.

Pečat “Apostile” nije potreban za sl. države: Republika Austrija, Кraljevina Belgija, Republika Belorusija, Bosna i Hercegovina, Republika Bugarska, Republika Grčka, Кiparska Republika, Mađarska, Republika Severna Makedonija, Mongolija, Republika Poljska, Rumunija, Ruska Federacija, Slovačka Republika, Ukrajina, Republika Francuska, Republika Hrvatska, Crna Gora, Češka Republika i Republika Slovenija.

http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/Enicnaric/OsnovneInformacije-O.pdf

U slučaju dostavljanja overene kopije, potrebno je doneti originale na uvid prilikom preuzimanja rešenja.

  1. Prevod svedočanstva poslednjeg završenog razreda i diplome /ili overenih kopija/ o položenom maturskom ili završnom ispitu kod ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji (dva primerka). Oba primerka prevoda svedočanstva moraju biti overena originalnim pečatom ovlašćenog sudskog tumača u Republici Srbiji, koji je u obavezi, po zakonu, da izda stranki dva primerka.
  • Nije potreban prevod dokumenata izdatih u Crnoj Gori, Republici, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
  1. Dokazi /svedočanstva/ o svim prethodno završenim razredima u inostranstvu (original ili overena kopija).
  2. Dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja strane školske isprave za srednje obrazovanje u korist Agencije za kvalifikacije (na žiro račun koji je naveden u dokumentu UPLATNICA). http://azk.gov.rs/Biblioteka/Centri/Enicnaric/2-uplatnica-srednje.pdf

NAPOMENA: Ako je podnosilac zahteva predao originalna svedočanstva za sve pojedine razrede završene u inostranstvu ili stranoj ustanovi u Republici Srbiji, ista se vraćaju po okončanju postupka priznavanja.

 

DOKUMENTACIJA ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI REPUBLIKE SRPSKE

Za polaganje prijemnog ispita, za državljane Srbije ili Republike Srpske, potrebno je priložiti sledeća dokumenta, najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28, I sprat, od 9 do 16 časova:

1. Prijavu za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);

2. Svedočanstva svih razreda srednje škole /ukoliko ste završili sva četiri razreda/ ili svedočanstva prva dva ili tri razreda srednje škole /ukoliko Akademiju upisujete pre završenog četvrtog razreda srednje škole;

3. Diplomu o položenom završnom ispitu;

4. Izvod iz Matične knjige rođenih;

5. Biografiju;

6. Opšte lekarsko uverenje;

7. Fotografiju 10×15 cm;

8. Uplata kotizacije za polaganje prijemnog ispita

 

DOKUMENTACIJA ZA INOSTRANE DRŽAVLJANE

Za polaganje prijemnog ispita, potrebno je da izvršite nostrifikaciju dokumenata /diplome i svedočanstva svih razreda srednje škole /u Agenciji za kvalifikacije Republike Srbije, ul. Majke Jevrosime 51, Beograd /.

Prevod nije potreban za građane Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Potrebna dokumenta za polaganje Prijemnog ispita za inostrane državljane, koje bi trebalo predati najkasnije dan pred polaganje prijemnog ispita, u sekretarijatu Akademije umetnosti u Beogradu, ul. Nemanjina 28/I sprat, od 10-14h:

1. Prijava za polaganje prijemnog ispita (dobija se u Sekretarijatu Fakulteta, ul. Nemanjina 28);

2. 2. Potvrda Agencije za kvalifikacije da ste u procesu nostrifikacije

3. Izvod iz Matične knjige rođenih;

4. Biografija;

5. Opšte lekarsko uverenje;

6. Fotografija 10×15 cm;

7. Uplata kotizacije za polaganje prijemnog ispita

Detalje u vezi sa prijemnim ispitom možete pogledati i na www.akademijaumetnosti.edu.rs/prijemni-ispiti

 

UPIS NA MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Neophodna dokumenta:

1. Motivaciono pismo (argumentacija za odabir master studijskog programa, očekivanja i preferencije u pogledu ponuđenih programskih okvira);

2. Portfolio radova na osnovu kojih komisija procenjuje da li kandidat ima sklonosti ka umetnosti

3. Prijavu za polaganje ispita provere sklonosti i sposobnosti /dobija se na fakultetu/

4. Diplomu o prethodno završenim četvorogodišnjim studijama

5. Izvod iz Matične knjige rođenih

6. Kratku biografiju sa reprezentativnim referencama (lista akademskih, umetničkih i/ili profesionalnih postignuća: objavljeni/predstavljeni radovi, izložbe, festivali, kampanje, … učešća, nagrade i priznanja)

7. Opšte lekarsko uverenje

8. Fotografiju formata 10×15

Kotizacija za polaganje prijemnog ispta u iznosu od 15 000 din. /uplaćuje se na blagajni fakulteta/.

Lica su koja su stekla diplomu o završenim osnovnim studijama u inostranstvu, potrebno je da izvrše proces ekvivalencije na univerzitetu u Republici Srbiji ili Republici Srpskoj u okviru iste ili srodne naučne/umetničke oblasti.