Dr Saša Božidarević

Rođen u Vrnjačkoj Banji 1967. godine. Završio je Srednju muzičku školu Stevan Mokranjac u Kraljevu (teorijski odsek), kao učenik generacije. Diplomirao je1992. godine na odseku za Opštu muzičku pedagogiju Fakulteta umetnosti u Prištini; nosilac diplome Istaknuti student, koja mu je dodeljena kao najboljem studentu tog odseka. Poslediplomske studije upisuje na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, kod redovnog profesora dr Miloja Nikolića, gde je i magistrirao 2010. sa temom Folklorni citat u srpskoj solo pesmi do Drugog svetskog rata – transformacije originala i generisanje struktura i formi obrada. Doktorsku disertaciju, pod nazivom Intertekstualni i citatni postupci u rukovetima i srodnim formama u srpskoj horskoj muzici druge polovine XX veka, odbranio je 2016. na Katedri za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, pod mentorstvom dr Sonje Marinković, red. prof.

 

Svoju pedagošku aktivnost započeo je 1992. kao profesor muzičke kulture u Gimnaziji i Ugostiteljsko-turističkoj školi u Vrnjačkoj Banji. Izabran u zvanje docenta na predmetu Poznavanje horske literature 2000. na Fakultetu umetnosti u Prištini; vanredni profesor od 2011, a u zvanje redovnog profesora izabran 2016. godine. Pod njegovim mentorstvom do sada je odbranjeno osam diplomskih radova. Pored rada na matičnom fakultetu, bio je angažovan po pozivu na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, Fakultetu umetnosti u Nišu i Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Pored predmeta za koji je biran, na matičnom fakultetu predavao je i predmete: Muzički oblici, Analiza muzičkog dela, Sviranje horskih partitura i Analiza stilova.

 

Održao je niz predavanja iz oblasti vokalne muzike na mnogobrojnim naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Objavio je dve monografije: Folklorni citat u srpskoj solo pesmi od njenog nastanka do početka Drugog svetskog rata (2010); Mokranjčevi kodovi u horskim rukovetima druge polovine XX veka (2018) i oko 20 radova u stručnim časopisima i zbornicima radova od nacionalnog i međunarodnog značaja.

 

Pored pedagoške i naučne delatnosti aktivno učestvuje u radu tela matičnog univerziteta (član Stručnog veća za umetničke oblasti, član Etičke komisije), fakulteta (Šef katedre za muzičku pedagogiju i član NUN veća u periodu od 2012 do 2019. godine) i recenzionih komisija za pisanje izveštaja za izbor u zvanje (Fakultet umetnosi u Zvečanu – Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet u Beogradu,  Muzička akademija u Istočnom Sarajevu).

 

Izbor stručnih radova:

 

–           Božidarević, Saša, Šest narodnih popevaka Josipa Slavenskog: odnos prema paradigmi i stilske refleksije u delima savremenika i naslednika, u: Sonja Marinković, Sanda Dodik i Dragica Panić Kašanski (ured.), Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Zbornik radova sa naučnog skupa Banja Luka, Akademija umjetnosti, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2019, 27–39. 781.7(082) ISBN 978-99938-27-28-3 (AUBL),  COBIS.RS-ID 8052248

–           Božidarević,  Saša, Rukovedanje u horskim delima Mokranjčevih naslednika druge polovine 20. Veka, Negotin, Časopis za kulturu Mokranjac (20), 2018, 2–15. 78.087.68.(497.11)” 19”  78.071.1 COBIS.SR-ID 271789324

–           Božidarević, Saša, Mokranjčevo nasleđe u delima kompozitora rukovetne provenijencije druge polovine XX veka – od reafirmacije do negacije tradicionalnog modela strofe. U: D. Cicović Sarajlić, V. Obradović, P. Đuza (ur), Tematski zbornik međunarodnog značaja, Tradicionalno i savremeno u umetnosti i obrazovanju, Kosovska Mitrovica: Univerzitet u Prištini, Fakultet umetnosti Kosovska Mitrovica – Zvečan, 2018, 202–214.[ISBN 978-86-83113-32-3]

–           Božidarević, Saša, Mokranjčevi kodovi u horskim rukovetima druge polovine XX veka (monografija) Kosovska Mitrovica, Fakultet umetnosti u Prištini sa privremenim sedištem u Zvečanu – Kosovskoj Mitrovici, 2018, ISBN 978-86-83113-31-6, COBIS.SR-ID 268770060

–           Božidarević, Saša, The Traditional and contemporary in art and education – conference summary, Belgrade,  New Sound, 49. I /2017.  UDC: 788.07.68 (497.11)”192″(043.3), (049.32).  ISSN 0354- 4362 COBISS.SR-ID 102800647

–           Božidarević, Saša, Intertextual and Citation Procedures in Garlands and Related Forms in Serbian Choral Music in the Second Half of XX Century, Beograd, New Sound, 49. I /2017, 183–185. ISSN 0354- 4362 COBISS.SR-ID 102800647, UDC: 78.087.68 (497.11)” 192 (043. 3) (049.32)

–           Božidarević, Saša, Citatna polemika u srpskoj horskoj muzici inspirisanoj folklorom, Kragujevac, Nasleđe (33), 2016, 267–277. 78.087.68:78.031.4 (497.11) ISSN 1820-1768) COBISS.SR-ID 115085068

–           Božidarević, Saša, Obrade narodnih pesama za jedan glas i klavir Petra Konjovića – odnos muzike i teksta, u: Sonja Marinković, Sanda Dodik i Ana Petrov (ured.), Vlado S. Milošević: etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Zbornik radova sa naučnog skupa Banja Luka, Akademija umjetnosti, Muzikološko društvo Republike Srpske, 2016, 491–504. ISBN 978-99938-27-21-4 (AUBL) COBISS.RS-ID 5819928

–           Božidarević, Saša, Potencijali pesama patrijarhalnog kulturnog režima u obradama narodnih pesama za jedan glas i klavir srpskih autora do početka drugog svetskog rata, Umetnost i kultura danas: kriza u umetnosti – umetnost u krizi, Zbornik radova sa III nacionalnog skupa sa međunarodnim učešćem (09 –10. X, 2015.), Niš, Fakultet umetnosti, 2016, 127–138. UDK 784.4+781.7(497.11),  ISBN 978-86-85239-41-0; COBIS.SR-ID 226299404