Prof. dr Milan Radovanović održao predavanje na internacionalnoj koučing konferenciji

Na internacionalnoj koučing konferenciji „Applied“, koja je održana 21. marta u hotelu “Zira”, pred više od sto direktora i menadžera različitih kompanija i organizacija, profesor na Katedri ua Fotografiju i kameru Milan Radovanović održao je predavanje na temu „Koučing u visokom obrazovanju“.
U svetu se sve više prepoznaje značaj primene koučing pristupa u obrazovnom procesu, jer nije važno samo steći određena znanja i veštine, nego ih i na adekvatan način primeniti u svojoj profesionalnoj praksi. Koučing metodologija se zasniva na interdisciplinarnoj primeni tri naučna pravca: humanističke i egzistencijalističke psihologije, po kojoj je svaki čovek jedinstveno i autentično biće koje teži da ostvari svoj lični potencijal; konstruktivizma, po kome naša percepcija realnosti mnogo više zavisi od uticaja naše svesti, nego od čulnog opažanja spoljašnjeg sveta; i savremene poststrukturalističke lingvistike, koja je pokazala da naše individualno iskustvo realnosti direktno zavisi od strukture i kodova jezika koji koristimo.
Implementacija određenih koučing tehnika koje se zasnivaju na individualnom pristupu, pomaže studentima da steknu sposobnosti introspekcije, fokusiranja na sopstvene snage, empatije i aktivnog slušanja, efektivne komunikacije, samostalnog pronalaženja rešenja, preuzimanja rizika i prevazilaženja straha od mogućih grešaka, povezivanja procesa učenja sa prethodnim znanjem i životnim iskustvom, građenja uzajamnog poverenja, jasnog definisanja željenih ciljeva, bržeg donošenja ispravnih odluka, liderstva, timskog rada, lične odgovornosti, i naposletku, samostalnog izbora sopstvenog životnog i profesionalnog puta. Uloga profesora kao kouča, koji studente usmerava tokom njihovog akademskog rada i napredovanja, pomažući im da prepoznaju, oslobode i iskoriste svoj lični potencijal, svakako je važan i nezaobilazan faktor u obrazovnom procesu.